2023 m. ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – Fondas) yra yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo. Tai pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija.

Fondo teisinė forma – labdaros ir paramos fondas. Fondo veiklos laikotarpis – neribotas. Fondo finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

Pavadinimas

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“

Juridinio asmens kodas

306042856

Statusas

Paramos gavėjas

Buveinės adresas

Sedos g. 34A, Telšiai

Vadovas

Algimantas Ubartas

Fondas įkurtas 2022 m. kovo 15 d., atliepiant karinės invazijos į Ukrainą įvykius bei augant pabėgėlių iš Ukrainos srautui Telšių rajone.

II. ĮSTAIGOS PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI

Fondo veiklos tikslai: pagalba karo ir gaivalinių nelaimių aukoms. Veiklos sritys: fondų valdymo veikla.

Fondo pagrindinis tikslas – sutelkti Telšių rajono verslo įmones, ūkininkus, bei gyventojus vieningai finansinei, materialinei pagalbai bei pagalbai daiktais, psichologiniu palaikymu, padedant į Telšių rajoną atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos.

Fondo pagalba teikiama šiomis kryptimis:

1. Pagalba apgyvendinant Telšių rajone ir mieste, t.y. pagalba bei tarpininkavimas laikino būsto paieškoje, apgyvendinimo vietų pritaikymas pagal poreikius nuperkant reikiamą įrangą, baldus, organizuojant maitinimą, kompensuojant mokesčius ir pan.

2. Pagalba darbo paieškoje, t.y. esant poreikiui, fondo lėšomis bus organizuojamos transporto paslaugos, nuvežant į darbą, vaikų priežiūros paslaugos, gyvenamosios vietos pakeitimas arčiau darbovietės ir kt. veikla.

3. Pagalba organizuojant iš Ukrainos atvykusių karo pabėgėlių bendruomenės susitikimus neformalioje pozityvioje aplinkoje, suteikiant reikalingas konsultacijas bei betarpišką palaikymą.

III. ĮSTAIGOS ORGANAI

Fondo organai:

1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

2. vienasmenis Fondo valdymo organas – vadovas;

3. revizorius.

Visuotinio dalininkų susirinkimo ir vadovo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Labdaros ir paramos fondų įstatyme. Visuotiniame dalininkų susirinkime vienas dalininkas turi vieną balsą.

Fondo dalininkai / steigėjai:

UAB „Prie Luksto“

UAB „Statmax“

Asociacija Telšių rajono ūkininkų sąjunga

VšĮ Žemaitijos verslo centras

Fondo dalininkų teisės nesiskiria nuo nurodytų Labdaros ir paramos fondų įstatyme. Fondo dalininkų pareigos:

1. laikytis Fondo įstatų;

2. vykdyti įsipareigojimus Fondui;

3. vykdyti visuotinio dalininkų susirinkimo, valdymo organo (organų) sprendimus.

Užtikrindami skaidrų ir visiems priimtiną fondo veiklos įgyvendinimą Fondo steigėjai bei partneriai pasirašyta Labdaros ir paramos fondo „Telšiai su Ukraina“ deklaracija, kuria įsipareigoja:

Fondo veikloje vadovautis šiais principais:

1. nepolitiškumo principu – Fondas nesiekia valdžios, t.y. nedalyvauja rinkimuose, nekelia savo kandidatų į LR Seimą, nėra susiejęs savęs su viena ar kita politine partija ar organizacija;

2. lygių galimybių principu – t.y. tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų;

3. partnerystės principu – partnerystės esmė yra subsidiarumo principo įgyvendinimas. Fondo veikloje siekiama sukurti realią partnerystę tarp visų Fondo veiklos srityje veikiančių subjektų – tiek viešojo administravimo struktūrų, tiek privačių socialinių iniciatyvų, tiek vietinių institucijų – kad būtų galima veikti išvien, atsakyti į poreikius kuo visapusiškiau ir efektyviausiai išnaudoti turimus išteklius.

Socialiniu partneriu laikomas bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, prisidedantis prie Fondo veiklos finansiškai, parama daiktais arba savo darbu, turintis šias teises ir pareigas:

1. teisę balsuoti priimant sprendimus (vienas balsas nuo vienos įmonės / organizacijos, fizinio asmens, o atvejais, kai balsai pasiskirto vienodai, lemia – Fondo steigėjų ir socialinių partnerių komisijos pirmininko (vieno iš steigėjų) balsas) dėl:

1.1. daiktų, paslaugų, kurių vieno pirkimo sandorio preliminari vertė didesnė kaip 300,00 Eur, pirkimo;

1.2. pagalbos teikimo / neteikimo konkrečiu atveju;

1.3. finansinių, metinių veiklos, revizijos komisijos ir kitų ataskaitų tvirtinimo;

1.4. naujų narių priėmimo arba pašalinimo;

1.5. kitų, nenumatytų atvejų.

2. teisę dalyvauti visuose Fondo organizuojamuose susitikimuose;

3. teisę dalyvauti Fondo veiklose pagal savo apsisprendimą ir kompetenciją;

4. pareigą nusišalinti nuo sprendimo priėmimo, esant interesų konflikto apraiškų;

5. pareigą prisidėti prie teigiamo įvaizdžio formavimo apie Fondą;

6. pareigą viešinti Fondą ir jo veiklas savo kanalais;

7. pareigą neviešinti Fondo konfidencialių duomenų.

Fondo veikloje ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo 8 socialiniai partneriai:

1. VšĮ „Soneima“;

2. Asociacija „Telšių turizmo klasteris“;

3. Telšių rajono savivaldybė;

4. Užimtumo tarnybos prie LR SADM, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus;

5. Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras;

6. UAB „BitCare“;

7. Telšių kultūros centras;

8. Telšių socialinių paslaugų centras.

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu Fondo veikloje aktyviai dalyvavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialas, IĮ „Zebrana“.